Tarot och esoterik

I den här artikeln tittar vi närmare på hur tarot kan användas tillsammans med astrologi, numerologi, runor och chakrahealing. Vi visar hur dessa olika metoder kan arbeta ihop för att ge djupare förståelse och vägledning. Artikeln ger tips om hur du kan blanda dessa system för att få mer ut av dina tarotläsningar och öka din andliga medvetenhet. Läsaren får lära sig att kombinera dessa olika tekniker för en mer fullständig andlig upplevelse.

Tarot och astrologi

Astrologi, kvinna som tittar på himlen.

Tarot och astrologi är två kraftfulla system som ofta används för personlig insikt och självupptäckt. När de kombineras kan de ge en unik och djupgående förståelse av våra liv och de utmaningar vi står inför. Tillsammans kan de användas för att berika läsningar och ge dem större kontext och mening.

Kopplingar mellan tarotkort och astrologiska symboler

Varje tarotkort har egenskaper och teman som kan kopplas till astrologiska symboler och tecken. Dessa kopplingar baseras ofta på kortens innebörd och de astrologiska symbolernas egenskaper. Till exempel:

 • Stora Arkanan och Zodiaktecknen: Många kort i Stora Arkanan associeras med specifika zodiaktecken. Till exempel representerar ”Kejsarinnan” ofta Taurus, ett tecken känt för sin koppling till jorden, fertilitet och överflöd.
 • Element och Tarot: Tarotkorten är indelade i fyra sviter, och varje svit är kopplad till ett element. Dessa element (bägare/vatten, svärd/luft, stavar/eld och mynt/jord) motsvarar också astrologiska element.

Använda astrologi för att ge djup till tarotläsningar

Genom att förstå astrologins roll i tarot kan vi använda detta kunskap för att ge djupare insikter i våra läsningar. Till exempel:

 • Personliga läsningar: När man gör personliga tarotläsningar kan man överväga den enskilda personens soltecken eller andra astrologiska faktorer för att ge ytterligare mening till korten.
 • Tidsspecifika läsningar: Tarotläsningar kan anpassas efter aktuella astrologiska händelser, som retrograder eller månfaser, för att ge ytterligare kontext och förståelse.

Tarot och numerologi

Numerologi

Tarot och numerologi är två esoteriska system som ofta vävs samman för att skapa rikare och mer nyanserade tolkninga och fördjupad förståelse.

Sambandet mellan numerologi och tarot

Numerologi är studien av siffror och deras symboliska betydelser. Varje siffra har sin egen vibrerande energi som kan påverka och forma våra erfarenheter. I tarot är varje kort numrerat, och dessa nummer är inte slumpmässiga – de bär på djupa symboliska betydelser som kan ge ytterligare lager av förståelse till en tarotläsning.

Tarotkortens nummer och deras betydelser

 • De Enskilda Siffrorna (1-9): Varje siffra i numerologin har sin egen unika betydelse som kan appliceras på motsvarande kortnummer i tarot. Till exempel representerar siffran 1 i numerologin nya början, ledarskap och självständighet, vilket kan ses i Tarots Magiker (kort nummer 1).
 • Mästarnummer (11, 22, etc.): I numerologin anses vissa nummer, som 11 och 22, vara mästarnummer med extra starka vibrationer. I tarot kan dessa nummer ses i korten som bär dessa nummer och de medför en djupare andlig betydelse.

Numerologi i tolkningen av tarotkort

Att införliva numerologi i tolkningen av tarotkort kan ge en djupare förståelse av kortens betydelser och hur de relaterar till en persons liv.

Personliga numerologiska faktorer

 • Livsvägsnummer: En persons livsvägsnummer, som räknas ut från deras födelsedatum, kan användas för att identifiera teman och utmaningar i deras liv. Dessa teman kan sedan speglas eller bekräftas i tarotläsningar.
 • Numerologi och dagliga läsningar: Att använda numerologi i dagliga tarotläsningar kan hjälpa till att identifiera vilka energier som är mest framträdande under en specifik dag eller period.

Numerologi i tarotlayouter

 • Siffrornas betydelse i layouter: Positionen av korten i en läggning kan också ha en numerologisk betydelse. Till exempel kan kort i position tre (som representerar kommunikation och gemenskap i numerologin) ge insikter om dessa aspekter i en persons liv.

Tarot och runor

Tarot och runor

Tarot och runor är två uråldriga esoteriska system som var och en bär på djupa lager av symbolik och visdom. När dessa två metoder kombineras kan de skapa unika och kraftfulla läsningar som erbjuder insikter och vägledning.

Runornas historia och esoteriska betydelse

Runor är ett gammalt skriftspråk som ursprungligen användes av de germanska folken, inklusive vikingarna. Varje runtecken, känt som en ”rune”, har en specifik betydelse och associeras med myter, naturkrafter och kosmiska principer. Traditionellt sett användes runor inte bara för skrift utan också för spådom och magi.

Runornas symbolik

Varje rune representerar olika aspekter av tillvaron, såsom styrka, resor, förändring och öde. Denna rika symbolik gör dem till kraftfulla verktyg för självinsikt och andlig upplysning, liknande de symboler som finns i tarot.

Kombinera tarot och runor i läsningar

Att kombinera tarot och runor kan ge en mer mångdimensionell förståelse i en läsning. Här är några exempel på hur detta kan göras:

Komplementära insikter

 • Parallella läsningar: Ett sätt att använda runor och tarot tillsammans är att göra en parallell läsning där både ett tarotkort och en rune dras för att representera samma fråga eller aspekt av en situation. Detta kan ge ett mer nyanserat och kompletterande perspektiv.

Runor som klargörare

 • Runor som klargörande verktyg: Runor kan användas för att ge ytterligare klarhet eller för att svara på specifika frågor som uppstår under en tarotläsning. Om ett tarotkort ger en oklar eller tvetydig tolkning, kan en rune dra till sig för att ge ytterligare insikt eller riktning.

Skapa unika läggningar

 • Integrerade layouter: Skapa en unik läggning som inkluderar både tarotkort och runor. Till exempel kan en layout designas där tarotkorten representerar olika aspekter av en situation medan runor dras för att ge råd eller potentiala utfall.

Tarot och chakrahealing

Chakras

Tarot och chakrahealing är två kraftfulla metoder som kan användas tillsammans för att främja andlig hälsa och balans. Genom att kombinera insikterna från tarotläsningar med kunskapen om chakrasystemet kan vi uppnå djupare förståelse och healing på både emotionell och andlig nivå.

Chakrasystemet och dess betydelse

Chakras är energicentra i kroppen som anses vara viktiga för vår fysiska, emotionella och andliga hälsa. Enligt traditionell indisk medicin finns det sju huvudchakran som är placerade längs ryggraden, från roten till kronan. Varje chakra är kopplat till specifika delar av kroppen, känslor och andliga aspekter.

De sju huvudchakranen

 1. Rotchakra (Muladhara): Stabilitet, trygghet och grundläggande behov.
 2. Sakralchakra (Svadhisthana): Kreativitet, sexualitet och njutning.
 3. Solar Plexus Chakra (Manipura): Självkänsla, viljestyrka och personlig makt.
 4. Hjärtchakra (Anahata): Kärlek, medkänsla och acceptans.
 5. Halschakra (Vishuddha): Kommunikation, sanning och uttryck.
 6. Pannchakra (Ajna): Intuition och insikt.
 7. Kronchakra (Sahasrara): Andlig anslutning och medvetenhet.

Användning av tarot för chakrahealing

Tarotkort kan användas som ett effektivt verktyg för att identifiera obalanser i chakran och ge vägledning för att återställa harmoni.

Identifiera chakrabalans med tarot

 • Chakraspecifika läsningar: Genom att ställa specifika frågor relaterade till varje chakra under en tarotläsning kan vi få insikter om tillståndet i våra chakran. Till exempel kan kort som dras med avseende på hjärtchakrat ge information om våra relationer och känslomässiga välbefinnande.

Tarot som vägledning för healing

 • Råd för balansering: Tarotkorten kan ge specifika råd eller handlingar för att balansera och läka varje chakra. Till exempel kan ett kort som indikerar behovet av kommunikation och uttryck peka på att arbeta med halschakrat.
 • Affirmationer och Meditationer: Tarotläsningar kan inspirera till skapandet av chakraspecifika affirmationer och meditationer. Ett kort kan till exempel föreslå en meditation fokuserad på att öppna hjärtchakrat för att främja kärlek och förlåtelse.

Integrera dessa system i tarotläsningar

Tarot och esoterik

Att integrera olika esoteriska system med tarotläsningar öppnar upp för en mer mångsidig och djupgående upplevelse. Detta avsnitt ger praktiska tips för att kombinera astrologi, numerologi, runor och chakrahealing med tarot, samt exempel på hur dessa kombinationer har använts för att ge kraftfull andlig vägledning och insikt.

Praktiska tips för integration

Kombinera tarot med astrologi

 • Använda astrologiska associationer: Inkludera astrologiska symboler i dina tarotläsningar. Till exempel, när du drar ”Kejsarinnan”, koppla den till dess astrologiska motsvarighet, Taurus, för att ge ytterligare djup till läsningen.

Tarot och numerologi

 • Tillämpa numerologiska principer: Använd numerologins principer för att tolka siffror på tarotkorten. Till exempel, om du drar flera kort med samma nummer, överväg den numerologiska betydelsen av detta nummer för att förstå det övergripande temat i läsningen.

Tarot och runor

 • Skapa kombinerade läsningar: Efter en tarotläsning, dra en rune för att ge ytterligare insikt eller svara på specifika frågor som tarotläsningen väckt.

Tarot och chakrahealing

 • Identifiera chakrabalans: Använd tarot för att identifiera vilka chakran som kan behöva balansering eller healing. Till exempel, om ”Hjärtchakrakortet” dyker upp i en läsning, kan det tyda på behovet av att arbeta med hjärtchakrat.

Fallstudier och exempel

Fallstudie: Astrologisk-tarot session

 • En session med fokus på livsvägen: En klient använde en kombination av astrologi och tarot för att utforska sin livsväg. Genom att använda klientens soltecken i kombination med tarotkorten, kunde de få insikter om sina personliga styrkor och utmaningar.

Fallstudie: Numerologi och tarot för karriärrådgivning

 • Karriärbeslut: En annan klient använde numerologi och tarot för att fatta ett viktigt karriärbeslut. Genom att kombinera numerologiska insikter baserade på klientens födelsedatum med en specifik karriärläggning i tarot, kunde klienten få klarhet och vägledning för sitt beslut.

Artiklar i "Nybörjarguide"

 1. Tarot-frågor
 2. Varför lägga tarot?
 3. Tarot och andlighet
 4. Rider-Waite tarot
 5. Tarotkortens historia och betydelse
 6. Stora och lilla arkanan
 7. Tarotkort läggning
 8. Tarot och intuition
 9. Tarot för självreflektion och tillväxt
 10. Tarot och esoterik (aktuell sida)